Zaloguj się lub zarejestruj.

Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji
Szukanie zaawansowane  

Aktualności:

Strony: [1]   Do dołu

Autor Wątek: Kara za dokarmianie zwierząt  (Przeczytany 5380 razy)

0 Użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

apache

 • *
 • Wiadomości: 1
Kara za dokarmianie zwierząt
« : 2013-10-06, 09:55 »
Witam

Tak jak co roku, od ponad 10 lat słyszałem apele w radiu i telewizji z prośbą o dokarmianie zwierząt w czasie ubiegłej zimy. Raz w tygodniu kupowałem marchewki i jabłka, a następnie rozrzucałem je na końcu ogrodu. Wszystko znikało w nocy, było widać ślady zwierząt na śniegu.

W tym roku sąsiadka, postanowiła złożyć doniesienie na mnie do straży miejskiej. Otrzymałem wezwanie i będę odpowiadał z art. 10, ust. 2 (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Możecie mi coś poradzić, jak nie otrzymać mandatu. Przecież nie wysypywałem śmieci na mój ogród, tylko jedzenie.

Moim zdaniem to był ostatni raz kiedy dokarmiałem zwierżęta, a teraz mam kłopoty.
Zapisane

Galagodecodi

 • *
 • Płeć: Mężczyzna
 • Wiadomości: 243
  • WWW
Odp: Kara za dokarmianie zwierząt
« Odpowiedź #1 : 2013-10-08, 17:19 »
Wszystko zależy co to za działki i kto jest ich właścicielem. O ile mieszkańca bloku wyrzucającego chleb za okno straż może ścigać - bo teren przed blokiem nie należy do właściciela, to sprawa sie komplikuje z terenem prywatnym.
Czy twoja "stołówka" była uciążliwą dla sąsiadów? Czy generowała przykry zapach? Czy zanieczyszczała wody gruntowe?
Jeśli były to jabłka i inne resztki organiczne NIE MIĘSNE.. to kto ci udowodni że ci dziki nie rozkopały kompostownika?

Gorzej jest z mięsem. Zgodnie z prawem eurokołchozu do jakiego wstąpił nasz głupi kraj. Nie masz prawa zakopywać odpadków pochodzenia zwierzęcego, tym bardziej ich tak "składować". Mogą to robić tylko myśliwi w czasie czynności po polowaniu (patroszenie), itd...
Nawet chomika naszego zmarłego nie można w naszym własnym ogródku pochować... eurodebilizm.

Cytuje ustawę:
2013-09-03
7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z
produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych
obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów
jej przeprowadzania.
3.  Rada  gminy  jest  obowiązana  dostosować  regulamin  do  wojewódzkiego  planu
gospodarki odpadami w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia tego planu.
 
Rozdział 3
Obowiązki właścicieli nieruchomości
 
Art. 5.
1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
1)  wyposażenie  nieruchomości  w  pojemniki  służące  do  zbierania  odpadów
komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym, chyba że na mocy uchwały rady
gminy, o której mowa  w art. 6r ust. 3, obowiązki te przejmie gmina jako
część  usługi  w zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli
nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi;
2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przy-
padku  gdy  budowa  sieci  kanalizacyjnej  jest  technicznie lub  ekonomicznie
nieuzasadniona,  wyposażenie  nieruchomości  w  zbiornik  bezodpływowy
nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych,
spełniające  wymagania  określone  w  przepisach  odrębnych;  przyłączenie
nieruchomości  do  sieci  kanalizacyjnej  nie  jest  obowiązkowe,  jeżeli  nieru-
chomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniają-
cą wymagania określone w przepisach odrębnych;
3)  zbieranie  powstałych  na  terenie  nieruchomości  odpadów  komunalnych
zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie;
3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;
3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych
oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepi-
sami odrębnymi;
4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników poło-
żonych  wzdłuż  nieruchomości,  przy  czym  za  taki  chodnik  uznaje  się  wy-
dzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpo-
średnio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obo-
wiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny po-
stój lub parkowanie pojazdów samochodowych;
5) realizację innych obowiązków określonych w regulaminie.
2. Wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 1, na terenie budowy należy
do wykonawcy robót budowlanych. ©Kancelaria Sejmu    s. 9/34
2013-09-03
3. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z wy-
dzielonych  krawężnikiem  lub  oznakowaniem  poziomym  torowisk  pojazdów
szynowych, znajdujących się na terenie gminy, należy do obowiązków przedsię-
biorców użytkujących te torowiska.
4. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do
zarządu drogi. Do obowiązków zarządu drogi należy także:
1) zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w pojemnikach do tego
przeznaczonych i utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sani-
tarnym, porządkowym i technicznym;
2)  pozbycie  się  błota,  śniegu,  lodu  i  innych  zanieczyszczeń  uprzątniętych  z
chodników  przez  właścicieli  nieruchomości  przyległych  do  drogi  publicz-
nej;
3)  uprzątnięcie  i  pozbycie  się  błota,  śniegu,  lodu  i  innych  zanieczyszczeń  z
chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowa-
nia pojazdów samochodowych na takim chodniku.
5. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na terenach innych niż wymienione
w ust. 1–4 należą do gminy. Do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i
pozbycie  się  błota,  śniegu,  lodu  i  innych  zanieczyszczeń  z  chodników,  jeżeli
gmina  pobiera  opłaty  z  tytułu  postoju  lub  parkowania  pojazdów  samochodo-
wych na takim chodniku, oraz zbieranie i pozbycie się odpadów zgromadzonych
w  pojemnikach  do  tego  przeznaczonych  umieszczonych  na  tym  chodniku  i
utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym.
6. Nadzór nad realizacją obowiązków określonych w ust. 1–4 sprawuje wójt, bur-
mistrz lub prezydent miasta.
7. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w ust.
1–4, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję nakazującą wykonanie
obowiązku.
8. Ust. 7 nie dotyczy obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 3–3b.
9. Wykonywanie decyzji, o której mowa w ust. 7, podlega egzekucji w trybie prze-
pisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w admi-
nistracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.
6)
).

Więc posiadasz kompostownik. Zwierzęta go rozkopują ustawicznie a gmina nic z tym nie robi.
PozdrawiamTutaj podstawa prawna i wytyczne dot kompostownika:
Tutaj kwestie prawne reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, który w § 36 wskazuje szczegółowe warunki lokalizacji tego typu rządzeń:
„1. Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie większej niż 4 i podobnych urządzeń sanitarno-gospodarczych o pojemności do 10 m3 powinna wynosić co najmniej:
1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych - 15 m,
2) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 7,5 m.
2.W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości urządzeń sanitarno-gospodarczych, o których mowa w ust.1, powinny wynosić co najmniej:
1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi - 5 m, przy czym nie dotyczy to dołów ustępowych w zabudowie jednorodzinnej,
2) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 2 m.
3. Odległości pokryw i wylotów wentylacji z dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc większej niż 4 oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników o pojemności powyżej 10 m3 do 50 m3 powinny wynosić co najmniej:
1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń wymienionych w ust. 1 pkt 1 - 30 m,
2) od granicy działki sąsiedniej - 7,5 m,
3) od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 10 m.”.
Z powyższego wynika, że kompostownik (mały – do 10 m3), powinien znaleźć się w odległości nie mniejszej niż 7,5 m od granicy działki, a 15 m od domu. Większy kompostownik (do 50 m3), to już konieczność odsunięcia go aż 30 m od domu sąsiada, jednak odległość od granicy działki pozostaje ta sama. Trzeba mieć jednak na uwadze, że zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych, nie każdy skład trawy czy chwastów na działce jest kompostownikiem, Wówczas być może bliższa odległość od granicy nie będzie stanowiła naruszania prawa. Mimo to zawsze należy liczyć się z powództwem cywilnoprawnym o immisje.
W przeciwnym razie sąsiad będzie uprawniony do zgłoszenia naruszenia prawa do inspektora nadzoru budowlanego (który może nakazać rozbiórkę) i/lub złożyć pozew na podstawie art. 144 k.c., o zaprzestanie składowania kompostu z uwagi na immisję (w tym wypadku zapach).
Przydatne przepisy”
Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm

Zapisane

annapaznokiec

 • *
 • Wiadomości: 3
  • WWW
Odp: Kara za dokarmianie zwierząt
« Odpowiedź #2 : 2013-11-04, 18:16 »
Umieszczaj jedzenie w odpowiednich karminkach.
Zapisane

Forum Zwierzaki

Odp: Kara za dokarmianie zwierząt
« Odpowiedz #2 : 2013-11-04, 18:16 »

koci dom tymczasowy

 • *
 • Wiadomości: 1
Odp: Kara za dokarmianie zwierząt
« Odpowiedź #3 : 2013-11-13, 12:23 »
Galagodecodi, świetny wykład :)

Apache, ciekawe, jak potoczyła się rozmowa ze strażnikami
Zapisane

Loki86

 • *
 • Wiadomości: 22
Odp: Kara za dokarmianie zwierząt
« Odpowiedź #4 : 2013-11-19, 12:22 »
Udało się coś wskórać w tej sprawie ? Jestem ciekaw, ponieważ także zajmuje się dokarmianiem zwierząt, głównie psów bezdomnych i chciałbym wiedzieć czy da się coś zdziałać na wypadek takiej sytuacji czy nie ;p Niby apelują aby dokarmiać, a jeśli dokarmiasz to można liczyć się z karą, i weź tu się połap ;d
Zapisane

lis

 • *
 • Płeć: Mężczyzna
 • Wiadomości: 16231
 • red fox and dog fanatic
Odp: Kara za dokarmianie zwierząt
« Odpowiedź #5 : 2013-11-19, 13:33 »
Sytuacja z dokarmianiem psów i kotów a dzikich zwierząt jest chyba trochę inna w świetle prawa, w przypadku dzikich zwierząt sprawa jest trudniejsza.

Galagodecodi

 • *
 • Płeć: Mężczyzna
 • Wiadomości: 243
  • WWW
Odp: Kara za dokarmianie zwierząt
« Odpowiedź #6 : 2013-11-19, 14:37 »
Nic nie jest inaczej. Zaczynamy żyć w świecie totalitarnym. Nie tak dawno temu było głośno o "miejskiej partyzantce" sadzącej rośliny w przestrzeni miejskiej - za co też była ścigana przez służby miejskie.
Nie mamy prawa do niczego powoli.
Zapisane

Kropki-i-laty_pl

 • *
 • Wiadomości: 19
Odp: Kara za dokarmianie zwierząt
« Odpowiedź #7 : 2015-04-07, 14:53 »
A możesz napisać dlaczego dokarmianie gołębi nie jest dobre? Idąc tym tokiem myślenia,to również dokarmianie łabędzi nie należy do czynności aprobowanych,a jednak mimo wszystko każdy to robi,wiec jak z tym jest?
Zapisane

karinarska

 • *
 • Wiadomości: 1
Odp: Kara za dokarmianie zwierząt
« Odpowiedź #8 : 2017-03-21, 13:41 »
czesc
Zapisane

Forum Zwierzaki

Odp: Kara za dokarmianie zwierząt
« Odpowiedz #8 : 2017-03-21, 13:41 »

adrianna_

 • *
 • Płeć: Kobieta
 • Wiadomości: 5
Odp: Kara za dokarmianie zwierząt
« Odpowiedź #9 : 2018-12-04, 12:45 »
A możesz napisać dlaczego dokarmianie gołębi nie jest dobre? Idąc tym tokiem myślenia,to również dokarmianie łabędzi nie należy do czynności aprobowanych,a jednak mimo wszystko każdy to robi,wiec jak z tym jest?

w wielu miejscach publicznych jest zakaz dokarmiana gołębi bo po prostu ptaszory się przyzwyczajają, nie można się ich później pozbyć, i wszystko jest pięknie upaprane ich odchodami. :) tylko o to w tym wszystkim chodzi.

A kaczek itp. dokarmiać nie wolno, ale chlebem. Chleb im szkodzi, i mam wrażenie, że wiele osób o tym już wie, a ja i tak się ciagle spotykam z ludźmi, którzy je właśnie tym dokarmiają ><
Zapisane
Ekstrakt z ruszczyka kolczastego, wyciąg z kwiatów lawendy i koenzym Q10 to tylko kilka z wielu naturalnych składników przeciwzmarszczkowego kremu Richevon https://poznajrichevon.pl/
Strony: [1]   Do góry
 

Strona wygenerowana w 0.064 sekund z 23 zapytaniami.